Stad Sint-truiden

Uitnodiging tot indienen offerte - Beheer gemeentewegen 2020-2025 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Sint-Truiden
Postadres: Stadskantoor - Kazernestraat 13,BE-3800 Sint-Truiden
Contactpersoon: De heer Bart Clerinx
Tel: +32 11701573
Fax: +32 11701450
E-mail: bart.clerinx@sint-truiden.be
Internetadres(sen): www.sint-truiden.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: dienst Infrastructuur, Mobiliteit en Patrimonium
Postadres: Kazernestraat 13,BE-3800 Sint-Truiden
Contactpersoon: De heer Jo Dendas
Tel: +32 11701566
E-mail: jo.dendas@sint-truiden.be
Internetadres(sen): www.sint-truiden.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Beheer gemeentewegen 2020-2025 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019-3218
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71311210
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
II.2.4. Beschrijving
De stad Sint-Truiden streeft naar een efficient en duurzaam beheer en onderhoud van de ca 420km gemeentewegen. Het doel is om een objectieve en kosteneffectieve strategie en planning op te maken, op basis van een actuele inventaris, voor preventief en curatief onderhoud op middellange (drie tot tien jaar). Leidraad hierbij is de stelling 'beter voorkomen dan genezen'. Want geregeld plaatselijk onderhoud kost relatief weinig en is vaak de verstandigste aanpak. Als het relatief goedkoop preventief onderhoud niet gebeurd zal immers na enkele jaren een vele malen duurder grondig onderhoud noodzakelijk zijn. De kostprijs hiervan kan oplopen tot een factor 4. Daarom willen we eerst op korte termijn een degelijke inventaris laten opmaken van de gemeentewegen. De inventarisatie en het opzetten van een database is een eenmalige maar zeer belangrijke opdracht. Door middel van een visuele inspectie vanuit een voertuig met behulp van videobeelden willen we de staat van onze gemeentewegen laten inventariseren. Nadien dienen tweejaarlijkse inspecties te gebeuren om de inventaris te actualiseren maar is niet in deze opdracht vervat. Met een wegbeheersysteem willen we dat er strategische keuzes kunnen gemaakt worden op netwerkniveau. Het is dus de bedoeling op basis van goede inventaris van de gemeentewegen een objectieve kwaliteitsanalyse te laten uitvoeren om op basis daarvan een investerings-, onderhouds- en renovatieprogramma op te maken voor onze gemeentewegen.  Nadien zijn op projectniveau diepgaandere voorbereidingen nodig. Voor de uitvoering van deze specifieke taken inzake de opmaak van een beheersplan voor de gemeentewegen wenst de stad Sint-Truiden beroep te doen op een externe dienstverlener. Het betreft volgende taken:  het opmaken van een digitale inventaris van de gemeentewegen (rijweg);  het uitvoeren van een structurele analyse en het opmaken van een meerjaren investerings-, onderhouds- en renovatieprogramma voor de gemeentewegen; 
II.2.7. Looptijd
6 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. Idem

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. A. STUDIE- EN BEROEPSKWALIFICATIESTen einde de bekwaamheid inzake studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden bijgevoegd: De lijst van de werknemers van het projectteam, dat deze opdracht zal uitvoeren, en de beschrijving van hun functie. Hieruit moet blijken dat dat het projectteam gespecialiseerd is in de volgende beheerstaken:o Het opmaken en tweejaarlijks actueel houden van een digitale inventaris van de gemeentewegen;o Het uitvoeren van een structurele analyse van de bestaande gemeentewegen en het opmaken van een meerjaren investerings-, onderhouds- en renovatieprogramma voor de gemeentewegen; Een geldig ISO 9001 certificaat.Indien nodig kan het opdrachtgevend bestuur contactpersonen opvragen, die de ervaring en de deskundigheid van de opgegeven medewerkers kunnen bevestigen. 2. B. UITGEVOERDE DIENSTENTen einde de bekwaamheid inzake uitgevoerde diensten m.b.t. 'de opmaak van een beheersplan voor de gemeentewegen' van de dienstverlener na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden bijgevoegd: een lijst van 3 projecten waarbij vergelijkbare diensten inzake wegenbeheer geleverd worden als in deze opdracht beschreven tijdens de laatste 5 jaar.In de lijst wordt vermeld: de opdrachtgever, de datum vanaf wanneer het wegbeheer is aangevangen, de kostprijs van de geleverde diensten; Een bondige beschrijving (op maximaal 1 A4-bladzijde per referentie) van de inhoud van 3 referenties met vermelding van de geleverde diensten; Uit de beschrijving moet blijken dat elke referentie minstens de volgende werkzaamheden omvat:o Het opmaken en tweejaarlijks actueel houden van een digitale inventaris van wegeninfrastructuur;o Het uitvoeren van een structurele analyse van de bestaande wegeninfrastructuur en het opmaken van een investerings-, onderhouds- en renovatieprogramma voor wegeninfrastructuur; De verklaringen van elke opdrachtgever waarin bevestigd wordt dat elk van de 3 referenties deskundig uitgevoerd werden. Bij elke verklaring moet een contactpersoon worden gevoegd met vermelding van naam en telefoonnummer die de inhoud van de schriftelijke verklaring kan bevestigen. Uit de ingediende lijst met bijhorende documenten moet blijken dat de inschrijver voldoet aan de voorwaarden om geselecteerd te worden. Indien een lijst ingediend wordt met meer dan 3 referenties zullen enkel de drie referenties in aanmerking genomen die het eerst vermeld worden op de lijst. Het is dus overbodig om lijsten met meer dan 3 referenties in te dienen inclusief de bijhorende documenten. Uit de verstrekte gegevens vermeld onder I.5.3 van dit bestek moet de aanbestedende overheid kunnen afleiden of de inschrijver voldoet aan de voorwaarden om geselecteerd te worden.

Eventuele minimumeisen:
1. Idem
2. Idem


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-30 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-02-27


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-07