Gemeentebestuur Zaventem - Ow

Zaventem - J.F. Kennedyplein - heraanleg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeentebestuur Zaventem - ow
Postadres: Diegemstraat 37,BE-1930 Zaventem
Tel: +32 27178885
Fax: +32 27254685
E-mail: openbare.werken@zaventem.be
Internetadres(sen): www.zaventem.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Quadrant bvba
Postadres: Dorpsstraat 202,BE-3078 Meerbeek
Contactpersoon: De heer Benny Theyssens
Tel: +32 27570900
Fax: +32 27570933
E-mail: info@quadrant.be
Internetadres(sen): http://www.quadrant.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Zaventem - J.F. Kennedyplein - heraanleg 
Referentienummer: 4518
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming omvat hoofdzakelijk :
- het uitzetten van het tracé en de werken;
- het uitzetten van al de hoogtes op permanente wijze voor aanvang van de werken
- het verwijderen van hindernissen, allerhande opbraak en/of afbraak, het algemeen droog grondverzet (uitgraving en ophoging), grondverbeteringen, e.d.;
- het aanleggen van onderfunderingen, funderingen en verhardingen;
- bijhorende werken : aanleg van o.a. borduren, watergreppels;
- het bouwen van een rioleringsstelsel voor regenwater :
* de bouw van inspectieputten
* plaatsen van nieuwe deksels op bestaande toegangsputten
* de realisatie van huisaansluitingen en waterslikkers
* de verzekering en instandhouding van de bestaande waterafvoer
* allerlei aanpassingswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Perceel A : wegenis en riolering 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Zaventem - J.F. Kennedyplein
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
43 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Perceel B : keermuur rond hoogspanningscabine 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Zaventem - J.F. Kennedyplein
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
2 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bijzonder bestek
Eventuele minimumeisen:
1. zie bijzonder bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bijzonder bestek

Eventuele minimumeisen:
1. zie bijzonder bestek
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-12 09:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 09:15
Adres: Dienst Openbare Werken, Steenokkerzeelstraat 56 te 1930 Zaventem

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08