Cvba Mijn Huis

Onderhoudscontract


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: cvba Mijn Huis
Postadres: Marktstraat 80,BE-8530 Harelbeke
Contactpersoon: Dhr. Koen Verdru
Tel: +32 56355402
E-mail: info@c3plus.be
Internetadres(sen): www.mijn-huis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354932


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoudscontract 
Referentienummer: MH-OC-2020-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50721000CB30
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhoudscontract, herstelling en pechverhelping van CV-ketels, warmwatertoestellen, sanitaire- en elektrische installaties, centraal afzuig- en ventilatiesystemen en hydrofoorgroepen in woningen en appartementen cvba Mijn Huis.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Regio Zuid-West-Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Onderhoudscontract, herstelling en pechverhelping van CV-ketels, warmwatertoestellen, sanitaire- en elektrische installaties, centraal afzuig- en ventilatiesystemen en hydrofoorgroepen in woningen en appartementen cvba Mijn Huis.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: JA
Zie artikel II.6 Looptijd in het bestekdocument in bijlage. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-02-12
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-14
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
CVBA Mijn Huis Harelbeke
Markstraat 80 , BE-8530 Harelbeke
E-mail: info@mijn-huis.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
CVBA Mijn Huis Harelbeke
Markstraat 80 , BE-8530 Harelbeke
E-mail: info@mijn-huis.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
CVBA Mijn Huis Harelbeke
Markstraat 80 , BE-8530 Harelbeke
E-mail: info@mijn-huis.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08