Digipolis

WSO2 Support


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Bellevue 1,BE-9050 Ledeberg (Gent)
Contactpersoon: Jan De Busscher
Tel: +32 92660900
Fax: +32 92315521
E-mail: overheidsopdrachten.gent@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354979


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WSO2 Support 
Referentienummer: DP-G000440-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het afsluiten van een raamovereenkomst met één leverancier ter ondersteuning voor het product WSO2 Enterprise Integration (https://wso2.com/platform).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-30
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-29
Plaatselijke tijd: 09:00