Vvm De Lijn Technics

Antwerpen - vernieuwen kruisingen 136K1 en 136K4


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VVM De Lijn Technics
Postadres: Motstraat 20,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Antony Dauwe
E-mail: antony.dauwe.ext@delijn.be
Internetadres(sen): www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355108


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Antwerpen - vernieuwen kruisingen 136K1 en 136K4 
Referentienummer: TECH-PG1694-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45234116
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vernieuwen van de 2 spoortoestellen kruispunten Gemeentestraat.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Het vernieuwen van de 2 spoortoestellen, nl. kruisingen in het complex van de kruispunten van de Gemeentestraat met Van Wezenbekestraat en de Van Schoonhovenstraat m.i.v. wegenis. 
II.2.7. Looptijd
13 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 5, Categorie: H


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-13 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-13
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Ophalen bestekdocumenten: klik op link vermeld bij adres kopersprofiel pagina 1 van deze aankondiging.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08