Synductis Cvba, Werkende In Opdracht En Voor Rekening Van De Watergroep, Farys, Iwva, Pidpa, Proximu

Kwalificatie aannemers Synductis


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  ERKENNINGSREGELING - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Synductis cvba, werkende in opdracht en voor rekening van De Watergroep, Farys, IWVA, Pidpa, Proximus, Aqua?n, Fluvius, op haar beurt in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Infrax West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra, Sibelgas
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
Contactpersoon: Steven Cloostermans
Tel: +32 92638517
E-mail: aankoop.aannemers@fluvius.be
Internetadres(sen): www.synductis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355092


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kwalificatie aannemers Synductis 
Referentienummer: Fluvius-SYN19W004-02-F07_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Het doel van deze erkenningsregeling is het opstellen van een lijst met gekwalificeerde aannemers voor Synductis. Er wordt een opdeling gemaakt in functie van de verschillende activiteiten. De activiteiten voor deze publicatie zijn:  - sleufwerken: het graven van sleuven; het dempen van de sleuven en putten; het uitvoeren van kleinschalige gestuurde boringen; herstellen van de berm, het voetpad of de bestrating. - Boringen: het ontwerpen en uitvoeren van gestuurde boringen. Aangevuld met, maar niet beperkt tot: alles noodzakelijke onderzoeken voor het uitvoeren van een gestuurde boring volgens de regels van het goed vakmanschap. Het registreren van de spoeldrukken tijdens de uitvoering van de boring en deze vergelijken met de max toegelaten waarden. Bij overschrijden van de grenswaarden de nodige maatregelen nemen volgend goed vakmanschap. Een verslag van de registratie van de spoeldrukken wordt aan de opdrachtgever samen met het as-builtplan overgemaakt. Het plaatsen van merktekens. het leveren van een plan met maatvoering op schaal van een juiste diepteprofielen in TAW en een horizontale profielen met voldoende referentiepunten van de uitgevoerde boring in Lambert-coördinaten. 
II.2.7. Looptijd
Verlenging mogelijk: JA
Jaarlijks wordt nagegaan of de gekwali?ceerde aannemer nog voldoet aan alle selectiecriteria en of hij zich niet bevindt in een situatie van uitsluiting. De aannemer dient eveneens te beschikken over een positieve evaluatie betre?ende de uitgevoerde werken. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Aannemers die wensen gekwali?ceerd te worden inzake deze erkenningsregeling dienen een kwali?catiedossier samen te stellen en een UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen. De voorwaarden voor kwali?catie zijn opgenomen in het kwali?catiedossier. Het dossier en UEA document dienen aangevraagd te worden via e-mail naar aankoop.aannemers@?uvius.be met in het onderwerp volgende vermelding: SYN19W004-02 aanvraag kwali?catie - ?rmanaam.Vermeld bij de aanvraag van uw dossier alvast:# Contactpersoon voor de betreffende kwali?catie# Gsm van die contactpersoon# Rechtstreeks e-mailadres van die contactpersoonDe eerste prijsvraag wordt later uitgestuurd aan de gekwali?ceerde aannemers.  Daarom vragen we ten laatste op 25 oktober 2019 uw dossier in te dienen via e-tendering.Het kwali?catiesysteem is open, wat inhoudt dat ook op een later tijdstip de vraag kan gesteld worden om zich te kwali?ceren om deel te nemen aan toekomstige prijsvragen.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08