Vereniging Ons Tehuis Voor Zuid-west-vlaanderen

Software voor cliëntadministratie in de bijzondere jeugdzorg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen
Postadres: Poperingseweg 30,BE-8900 Ieper
Contactpersoon: Herwig Vanroose
Tel: +32 477552028
E-mail: herwig.vanroose@votjeugdhulp.be
Internetadres(sen): http://www.votjeugdhulp.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355079


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Software voor cliëntadministratie in de bijzondere jeugdzorg 
Referentienummer: Vereniging Ons Tehuis-VOT-2019/HV/ICT-F21-0-F21_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 85311300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het ontwikkelen en/of leveren van een softwarepakket waarin alle informatie betreffende de cliënten wordt opgeslagen. Het is samengesteld uit bouwstenen die de verschillende aspecten van de begeleiding capteren, zowel inhoudelijk, pedagogisch, cijfermatig,.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: Poperingseweg 30, 8900 Ieper
II.2.4. Beschrijving
De VOT is op zoek naar een geïntegreerd softwarepakket voor de cliëntadministratie.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie lastenboek VOT

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-05 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
, BE-8900 Ieper

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08