Ocmw Tervuren

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren, plaatsen en onderhouden van dranken- en versnaperingsautomaten met verbruiksgoederen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Tervuren
Postadres: Markt 7A bus 3,BE-3080 Tervuren
Contactpersoon: Mevrouw Griet Van Roey
Tel: +32 27665313
E-mail: griet.vanroey@tervuren.be
Internetadres(sen): www.tervuren.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren, plaatsen en onderhouden van dranken- en versnaperingsautomaten met verbruiksgoederen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: Tervuren-PPP03A-656/9007/19-03-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15860000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Autonoom Gemeentebedrijf Bexit, Gemeente Tervuren en OCMW Tervuren voorzien voor de medewerkers en bezoekers op de verschillende locaties warme en koude drankautomaten, en versnaperingen. Deze automaten zijn hetzij uitgerust met een muntsysteem, hetzij vrij te bedienen.
Alle automaten dienen door de leverancier in bruikleen te worden gegeven.
Alle locaties bevinden zich op het grondgebied Tervuren.
De gemeente Tervuren wenst zijn label van Fairtrade gemeente te behouden en voorliggende overheidsopdracht dient daar zo veel mogelijk toe bij te dragen.
Ook wenst de gemeente naar de toekomst toe zoveel mogelijk circulair aan te kopen. In dat opzicht is het belangrijk dat leveranciers daar aan meewerken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Op de vorige inventarisdocumenten werden slechts 8 posten opgenomen. In de "Technische specificaties" zijn er echter 9 opgesomd. De vermoedelijke hoeveelheden blijven echter ongewijzigd voor de totaliteit.