Vvm De Lijn Technics

Vernieuwen doorsteeksignalisatie tramdoorsteek inrit AZ Maria Middelares Kortrijksesteenweg Gent


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VVM De Lijn Technics
Postadres: Motstraat 20,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Harald Verschraegen
E-mail: harald.verschraegen@delijn.be
Internetadres(sen): www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352840


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vernieuwen doorsteeksignalisatie tramdoorsteek inrit AZ Maria Middelares Kortrijksesteenweg Gent 
Referentienummer: TECH-PG1704 20441-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34632200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De levering, montage en indienststelling van een doorsteeksignalisatie voor tram en bus thv de ingang AZ Maria Middelares/Kortrijksesteenweg inclusief lokale controle- beheersysteem en een afstandstoezicht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Veiligheids- en gezondheidsplan wordt toegevoegd: PG 1704 VG plan.pdf