Vrije Universiteit Brussel

Valorisatie manager


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vrije Universiteit Brussel
Postadres: Pleinlaan 2,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: De heer Nic Van Craen, Algemeen Beheerder
Tel: +32 26292294
E-mail: sonia.dewulf@vub.be
Internetadres(sen): www.vub.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Vrije Universiteit Brussel - IR-ETRO
Postadres: Pleinlaan 2,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: De heer Maarten Kuijk
Tel: +32 26292990
E-mail: mkuijk@vub.be
Internetadres(sen): www.vub.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Valorisatie manager 
Referentienummer: VUB/2019/ETRO/001
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71242000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel
II.2.4. Beschrijving
VUB-samenwerking tussen het laboratorium van In vivo Cellular and Molecular Imaging (ICMI) en de elektronica-afdeling (ETRO) brengt multidisciplinaire en complementaire expertise samen op het gebied van nanobody-traceerders en "real-time fluorescentie-levensduur"-beeldvisualisatie. Deze twee sleuteltechnologieën worden samengevoegd om chirurgen tijdens operaties te tonen waar kankerweefsel zich bevindt, om juister te weten welke delen moeten worden weggehaald, en wat er moet overblijven op basis van de aanwezigheid en de levensduur van de fluorescerende nanobody-traceerders. Andere toepassingen kunnen ook profiteren van deze sleuteltechnologieën, maar moeten nog worden geïdentificeerd. Het is de taak van de valorisatie-manager om financieringsmogelijkheden te analyseren en te identificeren en bij te dragen aan nieuwe subsidieprojecten door een valorisatie- en bedrijfsontwikkelingsstrategie voor de langere termijn voor de groep te ontwikkelen. Belangrijke industriële spelers moeten worden betrokken, overtuigende prototypen moeten worden gemaakt door de groep, belangrijke klanten moeten worden geïdentificeerd en er moet een weg worden uitgestippeld naar een of meerdere spin-off-bedrijven. Hij/zij zal ook bijdragen aan de rapportage van de projecten. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Omzetsverklaring
Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver dient een gemiddeld minimum omzet van EUR30.000 gehad te hebben over de jaren 2016, 2017 en 2018 te bewijzen via een omzetsverklaring, gestaafd door de jaarrekening van 2016, 2017 en 2018.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Werkervaring2. Taal vereiste

Eventuele minimumeisen:
1. De persoon welke het werk zal uitvoeren moet een werk ervaring hebben van minstens een jaar bij elk van de volgende elementen:
 Vermarkten van bio-imaging systemen voor preklinische en/of medische toepassingen
 Marktkennis in het domein van de antibody en/of nanobody fluorescente traceerders
 Ondernemersbekwaamheid, zoals directeur en/of afgevaardigd bestuurder
Onafhankelijke referenties om elk van deze elementen te staven (minstens 1) dienen aangeleverd te worden.
2. Aantonen dat de persoon die het werk zal uitvoeren de Engelse taal machtig is.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-12 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen): https://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08