De Vlaamse Waterweg Nv

Dender te Geraardsbergen. Renovatie Wijngaardbrug.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: ir. Laszlo Lengyel
E-mail: bovenschelde@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355208


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Dender te Geraardsbergen. Renovatie Wijngaardbrug. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ABS-19-018-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45221100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het structureel onderhoud van de Wijngaardbrug over de Dender te Geraardsbergen.
De Wijngaardbrug is een beweegbare stalen brug die als tafelbrug door 4 bovengrondse hydraulische cilinders in hoogte verplaatst wordt. De elektromechanische uitrusting (EMU) is naast de brug, in het gelijkvloerse technische lokaal van het bedieningsgebouw geïnstalleerd.
Het bedieningspaneel staat in een van de lokalen van de verdieping van het bedieningsgebouw.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Geraardsbergen
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het structureel onderhoud van de Wijngaardbrug over de Dender te Geraardsbergen. De Wijngaardbrug is een beweegbare stalen brug die als tafelbrug door 4 bovengrondse hydraulische cilinders in hoogte verplaatst wordt. De elektromechanische uitrusting (EMU) is naast de brug, in het gelijkvloerse technische lokaal van het bedieningsgebouw geïnstalleerd. Het bedieningspaneel staat in een van de lokalen van de verdieping van het bedieningsgebouw. 
II.2.7. Looptijd
250 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B of E, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 behoren.De werken met betrekking tot de elektromechanische uitrusting moeten verplicht worden uitgevoerd door een aannemer die beschikt over een erkenning in de ondercategorie K1 of P2 en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren. Indien de inschrijver niet zelf beschikt over deze erkenning moeten deze werken verplicht worden uitgevoerd door een onderaannemer die beschikt over deze erkenning in een klasse overeenstemmend met de hem toevertrouwde opdracht en dient de behoorlijk ondertekende en gedagtekende verbintenis met deze onderaannemer bij de offerte gevoegd te worden.
Eventuele minimumeisen:
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun economische en financiële draagkracht aan door overlegging van de volgende documenten:
2° een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. De inschrijver toont een jaarlijkse minimumomzet aan van 3.500.000,00 euro.
3° het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door overlegging van de volgende documenten:1° een lijst van de werken die gedurende de afgelopen periode van maximaal vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat;- referenties van herstellingen en vijzelwerken studiebureau volgens SB260-21-2.2- referenties van herstellingen van beweegbare bruggen van civiele werken en /of elektromechanische uitrustingDe inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

Eventuele minimumeisen:
registratie vereist


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-13 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-13
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Merelbeke

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
- uitvoeringstermijn : zie bestek- Vanaf 1 januari 2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.- Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.- De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.AAN DIT BESTAND MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT MET UITZONDERING VAN HET INVULLEN VAN DE GRIJZE INVULVELDEN.De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.ZOWEL HET EXCEL- ALS HET PDF-BESTAND MOETEN WORDEN OPGELADEN EN INGEDIEND VIA E-TENDERING.Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar ophttp://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08