Gemeente Jabbeke

Algemene aanneming - Gemeentehuis Snellegem - Uitbreiding met Kinderopvang


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Jabbeke
Postadres: Dorpsstraat 3,BE-8490 Jabbeke
Contactpersoon: De heer Gabriël Acke
Tel: +32 50810124
Fax: +32 50810117
E-mail: Gabriel.acke@jabbeke.be
Internetadres(sen): www.jabbeke.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Algemene aanneming - Gemeentehuis Snellegem - Uitbreiding met Kinderopvang 
Referentienummer: I/FRO/2018/451332
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeentehuis Snellegem, Eernegemweg 32 te 8490 Jabbeke
II.2.4. Beschrijving
Algemene aanneming - Gemeentehuis Snellegem - Uitbreiding met Kinderopvang 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. Het passende bewijs.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.2. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.

Eventuele minimumeisen:
1. Naam en contactgegevens van onderaannemer.
2. Minimum 2
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-13 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-02-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-13
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: gemeentehuis, collegezaal.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08