Antwerpen

Raamovereenkomst voor de aankoop en huur van zelfpersende afvalbakken op 4 jaar en onderhoud, herstel en wisselstukken op 13 jaar


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1,BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 33382500
E-mail: gac.leveringen@antwerpen.be
Internetadres(sen): http://www.antwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355175


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de aankoop en huur van zelfpersende afvalbakken op 4 jaar en onderhoud, herstel en wisselstukken op 13 jaar 
Referentienummer: Antwerpen-GAC_2019_00806-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor de aankoop en huur van zelfpersende afvalbakken op 4 jaar en onderhoud, herstel en wisselstukken op 13 jaar
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Raamovereenkomst huur zelfpersende bakken voor tijdelijk gebruik op evenementen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: 211
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst huur zelfpersende bakken voor tijdelijk gebruik op evenementen 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Raamovereenkomst aankoop van zelfpersende bakken inclusief herstel, onderhoud en wisselstukken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: 211
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst aankoop van zelfpersende bakken inclusief herstel, onderhoud en wisselstukken  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot 2

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Omwille van een materiële vergissing werd de aankondiging niet Europees gepubliceerd. Huidige procedure zal hierdoor worden stopgezet. De selectieleidraad zal opnieuw gepubliceerd worden, zowel nationaal als Europees.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08