Gemeente Kapellen

Onderhoudscontract voor het beheer, het onderhoud en de totale waarborg van de technische installaties.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Kapellen
Postadres: Antwerpsesteenweg 130,BE-2950 Kapellen
Contactpersoon: Maarten Mertens
E-mail: maarten.mertens@kapellen.be
Internetadres(sen): www.kapellen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355163

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Ingenium
Postadres: Nieuwe Sint-Annadreef 23,BE-8200 Brugge
Contactpersoon: Filip Verhé
E-mail: filip.verhe@ingenium.be
Internetadres(sen): http://www.kapellen.be http://www.ingenium.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoudscontract voor het beheer, het onderhoud en de totale waarborg van de technische installaties. 
Referentienummer: Ingenium-08047.003-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50700000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhoudscontract voor het beheer, het onderhoud en de totale waarborg van de technische installaties.
Dit voor 6 gebouwen binnen de gemeente Kapellen.
Zie ook bestek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Kapellen
II.2.4. Beschrijving
Onderhoudscontract voor het beheer, het onderhoud en de totale waarborg van de technische installaties 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Indien geen van beide partijen de overeenkomst bij het einde van de basislooptijd opzegt, wordt deze jaarlijks stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden. Zonder dat de totale duur 10 jaar kan overschrijden.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-08 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-08
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Ingenium BruggeInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Ingenium heeft de machtiging gekregen van de gemeente Kapellen om de opening in naam en voor rekening van de gemeente te doen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08