Beveren

Het aanstellen van een ontwerper voor de nieuwbouw van een ontmoetingscentrum te Haasdonk.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Beveren
Postadres: Stationsstraat 2,BE-9120 Beveren
Contactpersoon: Dorien Huttener
Tel: +32 37501731
E-mail: dorien.huttener@beveren.be
Internetadres(sen): http://beveren.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354061


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het aanstellen van een ontwerper voor de nieuwbouw van een ontmoetingscentrum te Haasdonk. 
Referentienummer: Beveren-2019/5642 -F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het aanstellen van een ontwerper voor de nieuwbouw van een ontmoetingscentrum te Haasdonk.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
5642_vragen en antwoorden_REC 3 bevat een derde reeks van beantwoorde vragen.