De Leie

Renovatiegolf WG - Boens + Michiels - Fase 3 : 6 woningen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: DE LEIE
Postadres: Nieuwstraat 81,BE-8940 Wervik
Contactpersoon: architectenburo Boens + Michiels
Tel: +32 56311005
E-mail: buro@boensmichiels.be
Internetadres(sen): www.deleie.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354728


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatiegolf WG - Boens + Michiels - Fase 3 : 6 woningen 
Referentienummer: DE LEIE-3421/2013/0536/03-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatie van 6 sociale huurwoningen te Geerbodewijk (4w) / Hellestraat (2w) te Wervik
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: Wervik
II.2.4. Beschrijving
Renovatie van 6 woningen waarvan 2 (Hellestraat) met nieuwe uitbreiding 
II.2.7. Looptijd
300 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-20 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 7 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-20
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Nieuwstraat 81 - 8940 Wervik

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10A, BE-8500 Kortrijk

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08