Gemeente Kalmthout

Herinrichting Roosendaalsebaan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Kalmthout
Postadres: Kerkeneind 13,BE-2920 Kalmthout
Contactpersoon: De heer Erik Van Belle
Tel: +32 36202243
Fax: +32 36202204
E-mail: erik.vanbelle@kalmthout.be
Internetadres(sen): www.kalmthout.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting Roosendaalsebaan 
Referentienummer: Kalmthout-PPP03Q-552/9007/269/2019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een terechtwijzend bericht toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten