Schoolbestuur Vzw De Ranken

B002 - Don Bosco: Nieuwbouw + Sanitair


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Schoolbestuur VZW De Ranken
Postadres: Molenbergstraat 4,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: De heer Wouter Roels
Tel: +32 15271005
Fax: +32 15270635
E-mail: Wouter.roels@vzwderanken.be
Internetadres(sen): www.vzwderanken.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
B002 - Don Bosco: Nieuwbouw + Sanitair 
Referentienummer: 2019/B002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Vrije basisschool Don Bosco, Molenbergstraat 6 te 2800 Mechelen
II.2.4. Beschrijving
B002 - Don Bosco: Nieuwbouw + Sanitair 
II.2.7. Looptijd
260 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in één van de uitsluitingsgevallen van de wet (art. 67 - 69 WOO 2016), namelijk de verplichte uitsluitingsgronden, uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden en de facultatieve uitsluitingsgronden.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. Zie bestek
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-13 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-03-12
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-13
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Schoolbestuur VZW De Ranken, Molenbergstraat 4 te 2800 MechelenInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: * Verplicht plaatsbezoek op één van de volgende momenten - Maandag 18/11/2019 om 14u- Vrijdag 22/11/2019 om 13u30- Woensdag 27/11/2019 om 11u- Maandag 2/12/2019 om 11u- Woensag 11/12/2019 om 9uPlaatsbezoek is ten laatste daags vooraf te bevestigen aan dhr. Wouter Roels, directeur infrastructuurwerken per mail infrastructuur@vzwderanken.be.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling Mechelen
Keizerstraat 20, BE-2800 Mechelen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling Mechelen
Keizerstraat 20, BE-2800 Mechelen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-06