Departement Economie, Wetenschap En Innovatie

Ontwikkeling nieuw FRIS-platform R4


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Postadres: Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 10,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Leen Van Campe
Tel: +32 25535984
E-mail: leen.vancampe@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.ewi-vlaanderen.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354483


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwikkeling nieuw FRIS-platform R4 
Referentienummer: Dep. Economie, Wetenschap en Innovatie-2019/7-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Ontwikkeling nieuw FRIS-platform R4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Verslag infovergadering 21/10/19.