Nationaal Multiple Sclerose Centrum Vzw

Sonde- en bijvoeding


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nationaal Multiple Sclerose Centrum VZW
Postadres: Vanheylenstraat 16,BE-1820 Melsbroek
Contactpersoon: De heer Eric Vanderheyden
Tel: +32 25978700
Fax: +32 25978001
E-mail: eric.vanderheyden@mscenter.be
Internetadres(sen): www.mscenter.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sonde- en bijvoeding 
Referentienummer: 2019 - 036
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33692300
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Sondevoeding en enterale trousses 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Facilitaire dienst, Vanheylenstraat 16 te 1820 Melsbroek
II.2.4. Beschrijving
De inschrijver zal gedurende de looptijd van het contract de aanbesteder de nodige voedingspompen ter beschikking stellen zonder bijkomende kosten. De inschrijver onderhoudt en herstelt de voedingspompen zonder bijkomende kosten. Er dient rekening gehouden te worden met 22 voedingspompen. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Bijvoeding en indikkingsmiddel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Facilitaire dienst, Vanheylenstraat 16 te 1820 Melsbroek
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Complete pack SV met 1800 kcal 1,5 liter 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Facilitaire dienst, Vanheylenstraat 16 te 1820 Melsbroek
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Steriel water 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Facilitaire dienst, Vanheylenstraat 16 te 1820 Melsbroek
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
1. De omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, moet minimaal tweemaal groter zijn dan de voorziene jaaromzet van deze opdracht.
2. Aanwezigheid van de passende (positieve) bankverklaring.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Met betrekking tot zijn activiteiten beschikt de inschrijver over een erkenning, een toelating en/of registratie, afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid in de Voedselketen, HACCP, ISO 9001, . en deze moeten geldig zijn gedurende de contractperiode. 3. Beschrijving van het noodplan of noodplannen die toelaten om in geval van calamiteiten de dienst te blijven verzekeren.4. Het beschikken over een autocontrolesysteem erkend door een erkend controleorganisme.5. Gedetailleerde beschrijving van het autocontrole- en traceerbaarheidssysteem.

Eventuele minimumeisen:
1. Aanwezigheid van de gevraagde lijst.
2. Kopie van de diverse vergunningen, erkenningen en/of registraties wordt toegevoegd bij de inschrijving. Alle geleverde producten moeten voldoen aan de in België van toepassing zijnde wetgeving.
3. Garantie dat de dienst verzekerd blijft.
4. Aanwezigheid van het gevraagde autocontrolesysteem.
5. De systemen dienen te voldoen.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-05 13:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-04-03
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-05
Plaatselijke tijd: 13:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04