Vlaamse Gemeenschapscommissie

Openbare procedure voor onderhoud van personen- en goederenliften binnen het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres: Emile Jacqmainlaan 135,BE-1000 Brussel
E-mail: aankoop@vgc.be
Internetadres(sen): www.vgc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358007


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor onderhoud van personen- en goederenliften binnen het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
Referentienummer: VGC-2019/DFBA/Aankoop/ML/19-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50750000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft het onderhoud van de personen- en goederenliften binnen het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het onderhoud heeft betrekking op de volgende installaties:
* elektrische personen/goederenliften met of zonder machinekamer
* hydraulische personen/goederenliften
* elektrische hefplatformen voor personen/goederen
* hydraulische hefplatformen voor personen/goederen
* kleingoederenliften
* trapliften
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
169988.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Onderhoud van personen- en goederenliften binnen het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 140-345852

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Coopman Orona nv,BE Waregem
NUTS-code: BE10
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Nihil
Nihil, BE Nihil

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04