Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Machelen Biochim: Opmaak BBO en BSPs, uitwerking en opvolging pilootproeven, opvolging bodemsaneringswerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres: Stationsstraat 110,BE-2800 Mechelen
Tel: +32 15284511
E-mail: joke.rottiers@ovam.be
Internetadres(sen): http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357996


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Machelen Biochim: Opmaak BBO en BSPs, uitwerking en opvolging pilootproeven, opvolging bodemsaneringswerken 
Referentienummer: OVAM-DOS 7217 - BN180306-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Biochim-site in Machelen: opmaak van gefaseerde beschrijvend bodemonderzoeken en gefaseerde (beperkte) bodemsaneringsprojecten, uitwerking en opvolging van pilootproeven, opvolging van bodemsaneringswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Biochim-site in Machelen: opmaak van gefaseerde beschrijvend bodemonderzoeken en gefaseerde (beperkte) bodemsaneringsprojecten, uitwerking en opvolging van pilootproeven, opvolging van bodemsaneringswerken 
II.2.7. Looptijd
120 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-10 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-10
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04