Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Elektromechanica En Telematica

Parkeerbeheersysteem voor vrachtwagenparkings


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres: VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82,BE-9000 Gent
Tel: +32 092762829
E-mail: femke.decock-perreman@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328419 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357969


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Parkeerbeheersysteem voor vrachtwagenparkings 
Referentienummer: EMG-MDM/18L01-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34972000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft als voorwerp:
 het ontwikkelen, leveren, plaatsen, in dienst nemen en onderhouden van een parkeerbeheersysteem voor vrachtwagenparkings
 het leveren, plaatsen, in dienst nemen en onderhouden van nieuwe detectiesystemen voor het parkeerbeheersysteem
 het integreren van bestaande detectiesystemen in het parkeerbeheersysteem
 uitvoeren van manuele tellingen ter controle van de telsystemen en bijsturen van het parkeerbeheersysteem op basis van de manuele tellingen
 Eindrapport met bevindingen en aanbevelingen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
504971.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Parkeerbeheersysteem voor vrachtwagenparkings 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 103-250258

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Dynamisch parkeerbeheersysteem voor vrachtwagenparkings: Uitvoering.

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Be-Mobile
Postadres: Kardinaal Mercierlaan 1A,BE-9090 Melle
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04