De Vlaamse Waterweg Nv

Dender te Ninove en Geraardsbergen. Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Pollare en vernieuwing stuwsluiscomplex Idegem.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: ir. Renate Buysse
E-mail: bovenschelde@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357546


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Dender te Ninove en Geraardsbergen. Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Pollare en vernieuwing stuwsluiscomplex Idegem. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ABS-19-034-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De diensten hebben betrekking op de vernieuwing van de stuwsluiscomplexen van Pollare en Idegem, i.c. het vervangen van de bestaande stuwen, het bouwen van een vispassage, het bouwen van een vaste wegbrug (enkel Idegem), het realiseren van een gebouw met technisch ruimtes, de omgevingsaanleg en alle bijhorende werken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Pollare & Idegem
II.2.4. Beschrijving
De diensten hebben betrekking op de vernieuwing van de stuwsluiscomplexen van Pollare en Idegem, i.c. het vervangen van de bestaande stuwen, het bouwen van een vispassage, het bouwen van een vaste wegbrug (enkel Idegem), het realiseren van een gebouw met technisch ruimtes, de omgevingsaanleg en alle bijhorende werken. 
II.2.7. Looptijd
1 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken (indien van toepassing), tonen de inschrijvers hun economische en financiële draagkracht aan door overlegging van het volgende document:- een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn; de jaarlijkse omzet dient minimaal 1.200.000 euro te bedragen.- het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico'sDe inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door overlegging van de volgende documenten:1. Referenties van dienstenDrie relevante (naar inhoud, omvang, .) referenties van diensten die opgeleverd werden in de drie jaar voorafgaand aan de publicatie van deze opdracht, waaruit de ervaring van de dienstverlener blijkt en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. De door de inschrijver opgegeven referenties moeten expertise in minimaal elk van de volgende domeinen aantonen. Elke referentie heeft betrekking op minstens één van de volgende domeinen. Alle volgende domeinen dienen gevat te zijn door het geheel van de drie referenties.- Vaste waterbouwkundige constructies voor bevaarbare waterlopen;- Beweegbare waterbouwkundige constructies voor bevaarbare waterlopen;- Inrichting van het openbaar domein.De referenties worden vergezeld van volgende informatie:- de inhoud van de opdracht;- het bedrag van de opdracht;- de uitvoeringsperiode van de opdracht;- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;- of de diensten werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.- Een attest van goede uitvoeringo In geval van diensten voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf. De inschrijver geeft niet meer dan drie referenties in totaal op.De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde opdrachten rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken kandidaat/inschrijver alsook onderzoek te verrichten betreffende de opdrachten, die de kandidaat/inschrijver bij andere entiteiten heeft verricht.2. Studie- en beroepskwalificatiesEen lijst van de studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener dat kan worden ingezet voor het uitvoeren van de opdracht. In deze lijst worden de namen, de studie- en beroepskwalificaties en de ervaring van de betrokken personen opgesomd. De dienstverlener dient aan te tonen, a.d.h.v. de diploma's, dat hij minstens beschikt over de volgende profielen:- Drie ingenieurs bouwkunde, waarvan minstens 2 burgerlijk ingenieurs bouwkunde;- Eén (ingenieur) architect;- Eén landschapsarchitect;- Eén burgerlijk ingenieur elektromechanica;- Twee masters die affiniteit hebben met de niet-bouwkundige of niet-elektromechanische aspecten van de opdracht. De technische bekwaamheid wordt gestaafd a.d.h.v. max. 40 pagina's, incl. bijlagen. De documenten worden opgemaakt in een voldoende grote lettergrootte (niet kleiner dan Arial pt. 10).De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde opdrachten rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken kandidaat/inschrijver alsook onderzoek te verrichten betreffende de opdrachten, die de kandidaat/inschrijver bij andere entiteiten heeft verricht.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-10 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-10
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Merelbeke

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
- uitvoeringstermijn : zie bestek- Vanaf 1 januari 2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.- Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.- De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.AAN DIT BESTAND MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT MET UITZONDERING VAN HET INVULLEN VAN DE GRIJZE INVULVELDEN.De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.ZOWEL HET EXCEL- ALS HET PDF-BESTAND MOETEN WORDEN OPGELADEN EN INGEDIEND VIA E-TENDERING.Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar ophttp://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.- De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA, waarvan het in te vullen model als bijlage bij het bestek wordt gevoegd, bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.De huidige binnen opdracht 16EGGE1641 opgemaakte documenten zijn ter inzage bij de aanbestedende overheid. Er dient voor het inkijken van de documenten via e-mail (gunther.vandenberghe@vlaamsewaterweg.be) een afspraak gemaakt te worden. Afspraken dienen gemaakt te worden voor 15/11/19, de documenten dienen ingekeken te worden voor 30/11/19.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04