Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening Cvba (de Watergroep)

Het slopen en bouwen van een kantoorgebouw te Gent.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres: Vooruitgangstraat 189,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Francis Lambert
Tel: +32 474317603
E-mail: francis.lambert@dewatergroep.be
Internetadres(sen): www.dewatergroep.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356325


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het slopen en bouwen van een kantoorgebouw te Gent. 
Referentienummer: VMW-RC1600320-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45213150
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft tot voorwerp: Het slopen en bouwen van een kantoorgebouw te Gent.
Adres: Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Op dd. 4/11/2019 werd het mapje 'Aanvullingen_schema_s' geüpload als zijnde bijkomende informatie.