De Vlaamse Waterweg Nv

Vervanging van de Bergwijkbrug te Merelbeke


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Michaël De Beukelaer-Dossche
Tel: +32 32249366
Fax: +32 32246725
E-mail: mdbd@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356047


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervanging van de Bergwijkbrug te Merelbeke 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0023-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45221111
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten:
- vast gedeelte 1: gecontroleerde afbraak van de bestaande brug en voorbereidende werken
- vast gedeelte 2: renovatie van de oeververdediging langsheen de ringvaart op beide oevers
- vast gedeelte 3: verbreding van de Guldensporenlaan
- voorwaardelijk gedeelte 1: bouw van de nieuwe brug en haar aanhorigheden
- voorwaardelijk gedeelte 2: bouw van aansluitingen en fietssnelweg op linkeroever
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werden 8 bestanden toegevoegd met betrekking tot terechtwijzend bericht 1. Er werden tevens 2 documenten toegevoegd om de 3D modellen opnieuw samen te stellen. Verder werd ook de presentatie van de inlichtingendag met een extra toelichting toegevoegd en een sjabloon voor materialen en componenten.