Bisschoppelijk Seminarie Gent

- Restauratie 3 't Kindt van het voormalig Bisschoppelijk Seminarie - vleugel J, G - Nieuwbouw scharniergebouw - Nieuwbouw poortgebouw


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Bisschoppelijk Seminarie Gent
Postadres: Biezekapelstraat 2,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Willy Verstichel
Tel: +32 92692069
E-mail: willy.verstichel@kerknet.be
Internetadres(sen): https://www.kerknet.be/organisatie/sint-baafshuis-gent https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356021


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
- Restauratie 3 't Kindt van het voormalig Bisschoppelijk Seminarie - vleugel J, G - Nieuwbouw scharniergebouw - Nieuwbouw poortgebouw 
Referentienummer: ARCHIPL-1233/1435 bis-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
- Restauratie 3 't Kindt van het voormalig Bisschoppelijk Seminarie - vleugel J, G
- Nieuwbouw scharniergebouw
- Nieuwbouw poortgebouw
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Toelichting bij het dossier.