Fedasil_poelkapelle

Aankoop en levering van armaturen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_POELKAPELLE
Postadres: Stadensteenweg 68,BE-8920 Langemark-Poelkapelle
Contactpersoon: Johannes Vallaeys
Tel: +32 51610402
E-mail: aankoop.poe@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358430


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop en levering van armaturen 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31532000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Verschillende types armaturen voor het Fedasil Opvangcentrum Poelkapelle.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-21 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offerte moet ondertekend zijn.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07