Fast Forward Architects Bv-bvba

Renovatie voormalig gemeentehuis Vlenzenbeek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: fast forward architects bv-bvba
Postadres: Fabrieksstraat 11,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Dries Knaepkens
Tel: +32 25374088
E-mail: dries.knaepkens@ffwarch.eu
Internetadres(sen): www.fastforwardarchitects.eu https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358408


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie voormalig gemeentehuis Vlenzenbeek 
Referentienummer: FFW-P239-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voormalige Gemeentehuis van Vlezenbeek (een deelgemeente van de gemeente Sint-PietersLeeuw) werd op 17 juli 2018 bij ministrerieel besluit voorlopig beschermd als monument. Hiertoe werd
door het Agentschap Onroerend Erfgoed het 'Beschermingsdossier Gemeentehuis van Vlezenbeek in
Sint-Pieters-Leeuw' opgemaakt en door de dienst Monumentenwacht het 'bouwkundig
inspectierapport'.
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw besliste om werken aan het gebouw te laten uitvoeren
om verdere aftakeling van het gebouw aan de buitenzijde tegen te gaan en structureel onderzoek aan
de binnenzijde mogelijk te maken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeenteplein 101602 Vlezenbeek
II.2.4. Beschrijving
Renovatie voormalig gemeentehuis Vlezenbeek 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
1. de kandidaat mag niet in staat zijn van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden gestaakt hebben, een gerechtelijk akkoord bekomen hebben, of in een overeenstemmendetoestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgeving en reglementeringen.2. de kandidaat mag geen aangifte gedaan hebben van zijn faillissement, aanhangig zijn voor een procedure van vereffeningof van gerechtelijk akkoord of het voorwerp zijn van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen enreglementeringen3. de kandidaat mag niet, bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn voor eenmisdrijf dat zijn professionele integriteit aantast4.de kandidaat mag bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die deaanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken5. de kandidaat moet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen vanartikel 90 van het kb van 08/01/1996, par 3, indien hij Belg is en par 4 indien hij buitenlander is. Hij dient hiervoor een origineel attest in te dienen, afgeleverd door de RSZ, voorzien van de droogstempel van deze dienst, dit attest moet betrekking hebben op het voorlaatste afgelopen kwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes. 6. de kandidaat moet in orde zijn met de betalingen van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van hetland waar hij gevestigd is. Hij dient hiervoor een attest af te leveren van de controle van de belastingen waaruit blijkt dat de aannemer geen fiscale schulden heeft. 7. de kandidaat mag zich niet schuldig gemaakt hebben of schuldig maken aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Erkenning Kopie van de inschrijving op de lijst van de erkende Aannemers, met vermelding van categorie of ondercategorie en klasse. De Aannemer dient erkend te zijn in de categorie zoals eerder vermeld overeenstemmend met de werkelijk uit te voeren werkzaamheden. (KB van 26 september 1991, artikel 2). De respectievelijke onderaannemers dienen erkend te zijn in hun categorie en klasse waarvoor de werken uit te voeren. Het typebestek VL100 bepaalt in artikel 10 de voorwaarden voor het werken met onderaannemers.Registratie Kopie van de registratie als aannemer: De Aannemer dient geregistreerd te zijn in de categorie overeenstemmend met de werkelijk uit te voeren werkzaamheden. (KB van 5 oktober 1978, artikel 1. BS van 7oktober 1978)R.S.Z. De bijzondere aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij, overeenkomstig artikel 90 § 3 van het KB van 8.1.96, gewijzigd bij KB van 25.3.99, vóór de opening van de offertes een origineel attest, afgeleverd door de RSZ, voorzien van de droogstempel van deze dienst, moet voorleggen. Dit attest moet betrekking hebben op het voorlaatste afgelopen kwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes (artikel 90, par. 3). Voor de inschrijvers van vreemde nationaliteit is artikel 17 bis § 2 van het KB van 8.1.96, gewijzigd bij KB van 25.3.99 van toepassing.Belastingen Een recent attest van de controle van belastingen waaruit blijkt dat de Aannemer geen fiscale schulden heeft.Bevoegdheid om te ondertekenen Een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de offerte wel degelijk de bevoegdheid heeft om te ondertekenen. De bijzondere aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op de artikelen 93, 94 en 95 omtrent vereniging, volmacht en vervanging.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Planning van de werken  Planningsdocument met timing per onderdeel en vermelding van het aantal arbeiders dat voor welke taak zal ingezet worden. De timing zal worden opgemaakt met de einddatum 14 kalenderdagen voor het einde van de werken. Een verplichte periode van 14 kalenderdagen wordt voorzien voor de voorlopige oplevering van de werken en is inbegrepen in de uitvoeringstermijn. Attest van plaatsbezoek  Een ondertekend attest van plaatsbezoek zal de kandidaat inschrijver ontvangen bij het plaatsbezoek aan de toekomstige bouwsite. Dit verplicht plaatsbezoek wordt na afspraak en onder begeleiding gevoerd.studie- of beroepskwalificaties  Bewijs van het opleidingniveau van de projectleider ofwel door toevoegen van zijn/haar diploma ofwel door het schriftelijk aantonen van minimaal 8 jaar ervaring bij een algemene aannemer in de renovatie.referentie minimaal 1 referentie van een geklasseerd monument dat de samenwerking aantoont met het agentschap onroerend erfgoed. De inschrijver voegt een bewijsstuk toe dat aantoont dat onroerend erfgoed betrokken was bij de opvolging van de werf. Deze werf heeft eveneens een attest van goed uitvoering. Deze werf is na 1 september 2014 voorlopig opgeleverd en heeft een minimum bouwkost van 300.000 euro excl. BTW.Nota totaalsysteem voorbehandeling en schilderlagen voor gereinigde gevelsteen Zie art. 13.01.41 De producten die door de inschrijver geselecteerd worden dienen geschikt te zijn voor deze specifieke gevel. De inschrijver dient bij zijn offerte een nota te voegen waarop het totaalsysteem met de verschillende lagen in detail toegelicht wordt. Alle technische fiches van de gebruikte producten en hun gedetailleerde technische specificaties worden toegevoegd.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D24


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-13 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank voor eerste aanleg
Poelaertplein 1, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07