Tv Callebaut + Zoom Architecten

De renovatie van Hotel Dumont en het nieuw bouwen van een tuinpaviljoen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: TV Callebaut + ZOOM architecten
Postadres: Ledebergstraat 105,BE-9050 Ledeberg
Contactpersoon: Michael Callant
Tel: +32 475229601
E-mail: michael@zoom-architecten.be
Internetadres(sen): www.zoom-architecten.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352294


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De renovatie van Hotel Dumont en het nieuw bouwen van een tuinpaviljoen. 
Referentienummer: ZOOM architecten-18-12-DUMONT-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45454100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het project omhelst de interne renovatie & deels restauratie van het Hotel Dumont, een neogotisch burgerhuis. De restauratie van de buitenschil maakt geen deel uit van dit dossier. De integrale aanbouw uit 1958 wordt gesloopt én een nieuwbouw ontmoetingspaviljoen met kelder wordt toegevoegd in het vrijgekomen binnengebied.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Betreft vraagstelling omtrent lift en sloopopvolginsplan