Brugse Maatschappij Voor Huisvesting

Renovatie 3 bejaardenwoningen - Berkenpad 10, 14 & 27


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Postadres: Handboogstraat 2 bus/13,BE-8000 Brugge
Tel: +32 50459084
E-mail: kristin.dekeyser@bmh.vlaanderen
Internetadres(sen): www.bmh.vlaanderen https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358023


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie 3 bejaardenwoningen - Berkenpad 10, 14 & 27 
Referentienummer: BMH-05VM1809-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatie 3 bejaardenwoningen - Berkenpad 10, 14 & 27
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Berkenpad 10,14 en 27 te Brugge Sint-Pieters
II.2.4. Beschrijving
Renovatie 3 bejaardenwoningen - Berkenpad 10,14 en 27 te Brugge Sint-Pieters 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie VM/B 2017

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie VM/B 2017AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-17 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-17
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: e-tendering - er is geen fysieke openingszitting

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
zie begeleidende brief

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Gent
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge
Tel: +32 50473050
Fax: +32 50473070
E-mail: ord.brugge.griffie@just.fgov.be
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07