Beleidsontwikkeling En Juridische Ondersteuning

Ontwikkelen van een methodologie voor risicoanalyse als basis om beleidslijnen en handhavingsprioriteiten te actualiseren en te stroomlijnen alsook voor het opstellen van een strategisch meerjarenhand


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Beleidsontwikkeling en Juridische ondersteuning
Postadres: Koning Albert II laan 20 bus 8,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Martine Blondeel
Tel: +32 25531929
E-mail: martine.blondeel@vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-omgeving/departement-omgeving/beleidsontwikkeling-en-juridische-ondersteuning https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358441


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwikkelen van een methodologie voor risicoanalyse als basis om beleidslijnen en handhavingsprioriteiten te actualiseren en te stroomlijnen alsook voor het opstellen van een strategisch meerjarenhand 
Referentienummer: BJO-2019/41-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79311000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het departement Omgeving wenst haar lange termijn strategisch handhavingsbeleid een betere methodologische onderbouwing te geven. Een risicoanalyse, voor het volledige bevoegdheidspakket, vormt de basis hiervoor. Doel is de beschikbare inspectie- en handhavingscapaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten.
Deze overheidsopdracht beoogt de ontwikkeling van een methodologie voor risicoanalyse als basis om beleidslijnen en handhavingsprioriteiten te actualiseren en te stroomlijnen alsook voor het opstellen van een strategisch meerjarenhandhavingsprogramma.
Chronologisch gezien zal de opdrachtnemer bij de ontwikkeling van de methodologie de volgende stappen onderscheiden:
1) beperkte literatuurstudie risico- en evidence-based aanpak en opmaak handhavingsprogramma's;
2) opstellen van een risicoanalyse;
3) ontwikkeling van een methodologie voor risicoanalyse ter onderbouwing van een strategisch risico-gebaseerd meerjarenhandhavingsprogramma.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
zie opdrachtdocument 
II.2.7. Looptijd
18 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-02 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07