Kunstencentrum Vooruit

Restauratiewerken meerjarenpremieovereenkomst Kunstencentrum Vooruit vzw - premiedossier 1.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kunstencentrum Vooruit
Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 23,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Leen Bruggeman
Tel: +32 92960060
E-mail: leen.bruggeman@arch-teco.com
Internetadres(sen): www.vooruit.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354620


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Restauratiewerken meerjarenpremieovereenkomst Kunstencentrum Vooruit vzw - premiedossier 1. 
Referentienummer: Vooruit-3541-10-MPOVooruit-Premiedossier1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Restauratiewerken exterieur en interieur gebouwencomplex Kunstencentrum Vooruit vzw - eerste fase.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Naar aanleiding van ontvangen vragen en opmerkingen bij de gepubliceerde documenten worden ERRATUM 02 en bijhorende documenten ter beschikking gesteld.