Infrabel - Area North-west

57/53/3/18/044 Vernieuwen waterdichte rokken en renovatie onderbouw, L50A kp 35.922 Hoging te Lede


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mireille Jacques
Tel: +32 92412475
Fax: +31 92412537
E-mail: mireille.jacques.526@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358290


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/53/3/18/044 Vernieuwen waterdichte rokken en renovatie onderbouw, L50A kp 35.922 Hoging te Lede 
Referentienummer: I-I.NW-57/53/3/18/044-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45221119
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De waterdichte rok van dit kunstwerk moet vernieuwd worden.
De aanneming omvat voornamelijk:
- plaatsing van signalisatie
- plaatsing van stellingen
- verwijderen van borstweringen en wegverhardingen
- afgravingen en aanvullingen
- betonneringswerken
- opkuis en herprofilering van de taluds
- plaatsing van taludtrappen, leuningen en afsluitingen
- asfalteringswerken
- plaatsing van nieuwe waterdichtingen, incl. draineringen
- reinigingen van het gewelf
- herstellen van metselwerk
- aanbrengen spuitbeton
- plaatsing borstweringen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Vernieuwen van waterdichte rokken en renovatie onderbouw L50A kp 35.922 Hoging te Lede

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be. Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek "Professionals - Aannemers - Werken in aanneming - Spoorwegdomein".Voorafgaandelijk plaatsbezoek is verplicht.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07