Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

N139 : Renovatie brug 5 te Arendonk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Tel: +32 32246835
E-mail: danielle.fransen@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356113 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356113


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
N139 : Renovatie brug 5 te Arendonk 
Referentienummer: AWV A'pen-X10-N139-5_1M3D8E-17-67-F02_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233142
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Nu langs beide zijden van de brug fietsbruggen zijn gerealiseerd, kunnen de uitkragingen van de bestaande brug worden gesupprimeerd. Samen met deze werken wordt ook de leuning, waterdichte rok en asfaltverharding van de brug vernieuwd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
- Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing, aan te leveren. . - De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, .) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel. bestandsnaam inhoud van het bestand. 01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier. 02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art. 80. 03_78-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art. 78. 04_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art. 69. - De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn samenvattende opmeting. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden in de kolommen 'Eenheidsprijs/bedrag (EUR)', 'Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven' (enkel indien zichtbaar), 'Vermindering/vermeerdering' (enkel indien zichtbaar) en 'Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR'. De inschrijver dient het ingevulde Excel-bestand te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de samenvattende opmeting van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc. Indien de inschrijver een ander formulier gebruikt dan het Excel-bestand dat door de aanbestedende overheid ter beschikking wordt gesteld, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. . - Het bestek en eventuele bijlagen zijn enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/. Publicatietermijn kan ingekort worden met 5kd bij indiening via elektronisch platform conform art. 36 §4 (openbare procedure) of §5 (niet-openbare procedure) Wet inzake OO 17/6/2016. Terechtwijzend bericht nr 01 van 21/10/2019 :. 21.6.1.1 Oppervlaktesterkte. De volgende tekst van het SB 260 wordt toegevoegd:. 'De proeven worden uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium, goedgekeurd door de aanbestedende overheid. In geval er breuk is en deze treedt NIET op in de bestaande betonnen drager, is het herstellen van de plaatsen, beschadigd door de controleproeven, een last van de aanneming. In alle andere gevallen is het herstellen van de plaatsen, beschadigd door de controleproeven, een last van de aanbestedende overheid. Deze herstellingen worden uitgevoerd conform SB 260-34. Terechtwijzend bericht 02 van 22/10/2019 :. Post 3 van de meetstaat had als eenheid GP >> moet zijn VS >> nieuwe meetstaat ( excel-lijst ) wordt opgeladen bij de documenten.
Te lezen:
- Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing, aan te leveren. . - De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, .) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel. bestandsnaam inhoud van het bestand. 01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier. 02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art. 80. 03_78-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art. 78. 04_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art. 69. - De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn samenvattende opmeting. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden in de kolommen 'Eenheidsprijs/bedrag (EUR)', 'Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven' (enkel indien zichtbaar), 'Vermindering/vermeerdering' (enkel indien zichtbaar) en 'Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR'. De inschrijver dient het ingevulde Excel-bestand te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de samenvattende opmeting van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc. Indien de inschrijver een ander formulier gebruikt dan het Excel-bestand dat door de aanbestedende overheid ter beschikking wordt gesteld, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. . - Het bestek en eventuele bijlagen zijn enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/. Publicatietermijn kan ingekort worden met 5kd bij indiening via elektronisch platform conform art. 36 §4 (openbare procedure) of §5 (niet-openbare procedure) Wet inzake OO 17/6/2016. Terechtwijzend bericht nr 01 van 21/10/2019 :. 21.6.1.1 Oppervlaktesterkte. De volgende tekst van het SB 260 wordt toegevoegd:. 'De proeven worden uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium, goedgekeurd door de aanbestedende overheid. In geval er breuk is en deze treedt NIET op in de bestaande betonnen drager, is het herstellen van de plaatsen, beschadigd door de controleproeven, een last van de aanneming. In alle andere gevallen is het herstellen van de plaatsen, beschadigd door de controleproeven, een last van de aanbestedende overheid. Deze herstellingen worden uitgevoerd conform SB 260-34. Terechtwijzend bericht 02 van 22/10/2019 :. Post 3 van de meetstaat had als eenheid GP >> moet zijn VS >> nieuwe meetstaat ( excel-lijst ) wordt opgeladen bij de documenten. Terechtwijzend bericht nr 03 van . 07-11-2019 :. - er wordt een nieuw aangepast bestek en een aangepaste meetstaat opgeladen. bij de opdrachtdocumenten. DEZE NIEUWE DOCUMENTEN VERVANGEN DE VORIGE !!!