Provincie Vlaams-brabant

Raamovereenkomst voor internet toegang en dataverbindingen via glasvezel voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Vlaams-Brabant
Postadres: Provincieplein 1,BE-3010 Leuven
Tel: +32 16267911
Fax: +32 16267908
E-mail: internet2020@vlaamsbrabant.be
Internetadres(sen): www.vlaamsbrabant.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358488


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor internet toegang en dataverbindingen via glasvezel voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant 
Referentienummer: Prov_VB-TEL/internet2020-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72410000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren van internet toegang en (MPLS) dataverbindingen op basis van glasvezel infrastructuur.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Leuven
II.2.4. Beschrijving
Raamcontract voor internet en data diensten. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De contracten kunnen worden verlengd onder voorwaarden die in het bestek beschreven staan. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-14 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07