Veneco

Riolerings- en wegeniswerken in kader van de uitbreiding van het bedrijvencentrum Krommewege te Maldegem en de ontsluiting op de N9.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Veneco
Postadres: Panhuisstraat 1,BE-9070 Destelbergen
Contactpersoon: Nel Van Rentergem
E-mail: nel.vanrentergem@veneco.be
Internetadres(sen): www.veneco.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358474

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Arcadis
Postadres: Gaston Crommenlaan 8 bus 101,BE-9050 Gent
Contactpersoon: Frank Vandewalle
E-mail: frank.vandewalle@arcadis.be
Internetadres(sen): http://www.arcadis.com 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Riolerings- en wegeniswerken in kader van de uitbreiding van het bedrijvencentrum Krommewege te Maldegem en de ontsluiting op de N9. 
Referentienummer: Veneco-BE0113.000714-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45200000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Riolerings- en wegeniswerken in kader van de uitbreiding van het bedrijvencentrum Krommewege te Maldegem en de ontsluiting op de N9. Aanleg van fietspaden en infiltratiebekkens.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233
Voornaamste plaats van uitvoering: Ringbaan, Maldegem
II.2.4. Beschrijving
Riolerings- en wegeniswerken in kader van de transformatie en de uitbreiding van het bedrijvencentrum te Maldegem en de ontsluiting op de N9. Aanleg van infiltratiebekkens en fietspaden. 
II.2.7. Looptijd
150 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-13 11:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-08-09
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-13
Plaatselijke tijd: 11:15

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07