Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant

N19 Herseltsesteenweg Aarschot Fase 2: Wegmodernisering incl. riolering en vrijliggende fietspaden + herinrichting gevaarlijk kruispunt


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres: Diestsepoort 6 bus 81,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Tel: +32 16665750
E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358451


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
N19 Herseltsesteenweg Aarschot Fase 2: Wegmodernisering incl. riolering en vrijliggende fietspaden + herinrichting gevaarlijk kruispunt 
Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/N19/29-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het aanleggen van fietspaden langs de N19, het heraanleggen van wegenis, het herinrichten van een kruispunt en het aanleggen van een rioleringsstelsel.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Aarschot
II.2.4. Beschrijving
De aanneming omvat hoofdzakelijk: - Signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen - Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, . - Grondwerken - Geschikt maken van uitgegraven bodem voor hergebruik  - Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt  - Aanleggen van fietspaden in ongewapende betonverharding - Aanleggen van stoepverhardingen in betonstraatstenen - Aanleggen van inritten in betonverharding - Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen - Plaatsen van RWA en DWA riolering - Het aansluiten van huizen en straatkolken - Allerhande werken - Aanbrengen definitieve belijningen en verkeersborden (signalisatie) - Omleidingen met inbegrip van omleidingssignalisatie - Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode - Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode - Het opmaken van een as-builtdossier 
II.2.7. Looptijd
200 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Uitsluitingsgronden van art. 61 t.e.m. 64 van KB van 18/04/2017 zijn van toepassing

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-13 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 23 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-13
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07