Vlaamse Milieumaatschappij

Sedimentvang Nederaalbeek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Dr De Moorstraat 24-26,BE-9300 Aalst
Tel: +32 486933907
E-mail: s.vandevreken@vmm.be
Internetadres(sen): http://www.vmm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358502

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Raymonde de Larochelaan 1,BE-9051 Sint-Denijs-Westrem
Contactpersoon: Steephanie Van de vreken
Tel: +32 92436840
E-mail: s.vandevreken@vmm.be
Internetadres(sen): www.vmm.be http://www.vmm.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sedimentvang Nederaalbeek 
Referentienummer: VMM-L 3730 I 0019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming heeft tot doel het aanleggen van een sedimentvang langs de Nederaalbeek.
De uit te voeren werken omvatten in hoofdzaak:
- Uitgraven van gronden met afvoer en verwerking;
- Aanbrengen van oeverversteviging;
- Inzaaien van taludlichaam.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige aanneming heeft tot doel het aanleggen van een sedimentvang langs de Nederaalbeek. De uit te voeren werken omvatten in hoofdzaak: - Uitgraven van gronden met afvoer en verwerking; - Aanbrengen van oeverversteviging; - Inzaaien van taludlichaam. 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-16 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-16
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07