Sint-jan Berchmansinstituut Vzw

Vervanging dak en renovatie gevel straatvleugel basisschool Libos Lippelo (2890 Puurs-Sint-Amands)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sint-Jan Berchmansinstituut vzw
Postadres: Schuttershofstraat 17,BE-2870 Puurs
Contactpersoon: Bruno Callaert
Tel: +32 496807047
E-mail: bruno.callaert@edpnet.be
Internetadres(sen): www.sjabi.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358496


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
vervanging dak en renovatie gevel straatvleugel basisschool Libos Lippelo (2890 Puurs-Sint-Amands) 
Referentienummer: Sjabi-A1908 Libos Lippelo-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45260000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
vervanging dak en renovatie gevel straatvleugel basisschool Libos Lippelo (2890 Puurs-Sint-Amands)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: 2890 Lippelo
II.2.4. Beschrijving
vervanging dak en renovatie gevel 
II.2.7. Looptijd
90 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
erkenning

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 2, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-19 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-19
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Begijnhofstraat 3-5 , 2870 Puurs

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
VZW Sint-Jan Berchmansinstituut
p/a Begijnhofstraat 3/5/7, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
Tel: +32 38906330
Fax: +32 38906338
E-mail: ivo.marnef@skynet.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07