Borgloon

Buitengewoon onderhoud wegen 2017-2018 (Deel 2)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Borgloon
Postadres: Speelhof 10,BE-3840 Borgloon
Contactpersoon: Dorien Liebens
Tel: +32 12673613
E-mail: dorien.liebens@borgloon.be
Internetadres(sen): www.borgloon.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359203

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Antea Group
Postadres: Kempische Steenweg 293, bus 32,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11897700
Fax: +32 11897701
E-mail: pol.kinnart@anteagroup.com
Internetadres(sen): www.anteagroup.be www.anteagroup.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Buitengewoon onderhoud wegen 2017-2018 (Deel 2) 
Referentienummer: Stad Borgloon-422670-Deel2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht behelst vooral:
- Signalisatie van de werken
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, .
- Grondwerken
- Wegherstellingswerken
- Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt
- Aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen
- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen
- Plaatsen van RWA-riolering
- Plaatsen van straatkolken
- Belijningen en bebordingen (signalisatie)
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
- .
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse gemeentewegen
II.2.4. Beschrijving
Buitengewoon onderhoud wegen 2017-2018 (deel 2) 
II.2.7. Looptijd
25 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-09 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2021-01-03
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-09
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Administratief centrum, Kanunnikenhuis - speelhof 10 te 3840 BorgloonInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Inschrijvers ten overstaan van een afgevaardigde van de stad Borgloon


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-15