Ocmw Westerlo

Onderhoud van wasgoed en arbeidskledij en huur/onderhoud van plat linnen ten behoeve van het woonzorgcentrum 'Parel der Kempen'.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Westerlo
Postadres: Verlorenkost 22/1,BE-2260 Westerlo
Contactpersoon: Mevrouw Peggy Van Sprengel
Tel: +32 14538777
E-mail: peggy.van.sprengel@ocmwwesterlo.be
Internetadres(sen): www.ocmwwesterlo.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud van wasgoed en arbeidskledij en huur/onderhoud van plat linnen ten behoeve van het woonzorgcentrum 'Parel der Kempen'. 
Referentienummer: 2018-099
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 98311100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
529380.88 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: OCMW site > OCMW Westerlo
II.2.4. Beschrijving
Onderhoud van bewonerswasgoed en arbeidskledij en huur/onderhoud van plat linnen ten behoeve van het woonzorgcentrum 'Parel der Kempen' te Westerlo. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 140-344856

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Onderhoud van wasgoed bewoners

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: GAVERLAND NV
Postadres: Doornpark 17,BE-9120 Beveren-Waas
Fax: +32 37558392
E-mail: info@wasserijgaverland.be
NUTS-code: BE
Internetadres: www.gaverland.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-15