Vlaamse Milieumaatschappij

Opwaardering van de Woluwe afwaarts van de Leuvensesteenweg te Zaventem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Dr De Moorstraat 24-26,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Kris Soete
Tel: +32 25532179
E-mail: k.soete@vmm.be
Internetadres(sen): http://www.vmm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356382


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opwaardering van de Woluwe afwaarts van de Leuvensesteenweg te Zaventem 
Referentienummer: VMM-L 2730 I 0017 H-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige aanneming heeft tot doel het heraanleggen van de Woluwe, de bouw van een stuwconstructie in gewapend beton.
De uit te voeren werken omvatten in hoofdzaak:
 Rooien van bomen
 Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen: uitgraven van een nieuwe waterloop, aanleg van gronddijken;
 Het uitvoeren van beschoeiingen (schanskorven, damwanden, perkoenpalen, steenbestorting)
 De bouw van stuwconstructie (deel BB)
 De bouw van een houten steiger
 De aanleg van wandelwegen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Invulblad veiligheid en gezondheidsplan