Stad Dendermonde

Aanstellen van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Dendermonde
Postadres: Fr. Courtensstraat 11,BE-9200 Dendermonde
Contactpersoon: Mevrouw Marianne De Coster
Tel: +32 52251062
Fax: +32 52251124
E-mail: marianne.decoster@dendermonde.be
Internetadres(sen): https://www.dendermonde.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
Referentienummer: 2108/MDC
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 85100000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Stad Dendermonde, Fr. Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde
II.2.4. Beschrijving
Aanstellen van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-06 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-19