Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 22.243/1 (B217015) - Meise, collector Sint-Brixius-Rode fase 2


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dieter Verhaert
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359411

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Meso Studiebureau bvba
Postadres: Jan Mulsstraat 132 0201,BE-1853 Grimbergen
Contactpersoon: Dhr. Joeri Mathot
Tel: +32 22720490
E-mail: joeri@meso.be
Internetadres(sen): http://www.meso.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 22.243/1 (B217015) - Meise, collector Sint-Brixius-Rode fase 2 
Referentienummer: AQFINFRA-22243lot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 22.243/1 (B217015) - Meise, collector Sint-Brixius-Rode fase 2
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Meise
II.2.4. Beschrijving
Project 22.243/1 (B217015) - Meise, collector Sint-Brixius-Rode fase 2 - archeologisch onderzoek - opbraakwerken - alle nodige topografische opmetingen en uitzetwerken - het uitvoeren en onderhouden van de wegsignalisatie op de werken en in de omleidingen - de nodige grondwerken - de nodige grondwerken en plaatsen van mantelbuizen voor de nutsleidingen - Het aanleggen van rioleringen en aanhorigheden waaronder: o DWA-leiding diam.250 mm, grès, lengte: +-1401 m o DWA-leiding diam.300 mm, grès, lengte: +-514 m o DWA-leiding diam.300 mm, grès, lengte: +-45 m o RWA-leiding diam.400 mm, ongewapend beton reeks B, lengte: +-575 m o RWA-leiding diam.400 mm, staalvezelversterkt beton reeks 135, lengte: +-105 m o RWA-leiding diam.500 mm, ongewapend beton reeks B, lengte: +- 48 m o RWA-leiding diam.500 mm, staalvezelversterkt reeks 135, lengte: +- 11 m o RWA-leiding diam.700 mm, ongewapend beton reeks B, lengte: +- 670 m o RWA-leiding diam.700 mm, staalvezelversterkt reeks 135, lengte: +- 272 m o RWA-leiding diam.700 mm, staalvezelversterkt reeks 135, lengte: +- 125 m o RWA-leiding diam.800 mm, staalvezelversterkt reeks 135, lengte: +- 223 m o RWA-leiding diam.1000 mm, staalvezelversterkt reeks 135, lengte: +- 301 m o RWA-leiding diam.1200 mm, staalvezelversterkt reeks 135, lengte: +- 221 m - Het uitvoeren van prefab betonnen toegangsputten en aanhorigheden - Het uitvoeren van gecombineerde en/of ter plaatse gestorte constructies - Het leveren en plaatsen de elektromechanische installatie van een pompstation - Het uitvoeren van een open bufferbekken en buffergrachten - het aanleggen van funderingen - het aanleggen van wegen met asfaltverharding - Het aanleggen van fietspaden in asfalt - Het aanleggen van bermverhardingen betonstraatstenen - Het aanleggen van bermen met kunststof grasdallen - Het aanwerken van aansluitende bestaande verhardingen - Het plaatsen van lijnvormige elementen - het plaatsen van wegaanhorigheden - het plaatsen van wegmarkeringen en signalisatieborden - Het leveren en plaatsen van groenaanleg en bijhorend meubilair en aanverwanten - het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode 
II.2.7. Looptijd
200 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 7.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-20 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-20
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 200 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Meso studiebureau BVBA, en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-19