Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap

Loopbaanoriëntatie anderstaligen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres: Keizerslaan 11,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Maaike Bourdeaudhuy
Tel: +32 486569109
E-mail: regie@vdab.be
Internetadres(sen): http://www.vdab.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356586


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Loopbaanoriëntatie anderstaligen 
Referentienummer: VDAB - afdeling Regie-2019_50086_LOA-F22_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 85312300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Oriëntatie van anderstalige werkzoekenden naar een realistische beroepskeuze met arbeidsmarktgerichte tewerkstellingsperspectieven
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Vragen en antwoorden