Mirom Menen O.v.

Verwerken van houtafval


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mirom Menen o.v.
Postadres: Industrielaan 30,BE Menen
Contactpersoon: Joris Vandecasteele
Tel: +32 56528107
E-mail: info@mirom-menen.be
Internetadres(sen): http://www.mirom-menen.be http://www.mirom-menen.be


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verwerken van houtafval 
Referentienummer: 2019/007
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90514000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Verwerken van houtafval
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
329420 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 01

II.2.1. Benaming
Perceel 1: Recyclagepark Geluwe 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
II.2.4. Beschrijving
Verwerken houtafval afkomstig van het recyclagepak Geluwe. 

Lot 02

II.2.1. Benaming
Perceel 2: Recyclagepark Gullegem 1 Rijksweg 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
II.2.4. Beschrijving
Verwerken van houtafval afkomstig van het recyclagepark Gullegem 1 - Rijksweg 

Lot 03

II.2.1. Benaming
Perceel3: Recyclagepark Gullegem 2 Nijverheidslaan 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
II.2.4. Beschrijving
Verwerken van houtafval afkomstig van het recyclagepark Gullegem 2 Nijverheidslaan 

Lot 04

II.2.1. Benaming
Perceel 4: Recyclagepark Lauwe 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
II.2.4. Beschrijving
Verwerken van houtafval afkomstig van het recyclagepark Lauwe 

Lot 05

II.2.1. Benaming
Perceel 5: Recyclagepark Menen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
II.2.4. Beschrijving
Verwerken van houtafval afkomstig van het recyclagepark Menen 

Lot 06

II.2.1. Benaming
Perceel 6: Recyclagepark Wervik 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
II.2.4. Beschrijving
Verwerken van houtafval afkomstig van het recyclagepark Wervik 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 177-431191

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Recyclagepark Geluwe

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: NV Houtrecyclage Vandendriessche
Postadres: Westrozebekestraat 87 ,BE-8840 Westrozebeke
Tel: +32 51210425
Fax: +32 51210340
E-mail: info@houtrecyclage.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Recyclagepark Gullegem 1 Rijksweg

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: NV Houtrecyclage Vandendriessche
Postadres: Westrozebekestraat 87 ,BE-8840 Westrozebeke
Tel: +32 51210425
Fax: +32 51210340
E-mail: info@houtrecyclage.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Recyclagepark Gullegem 2 Nijverheidslaan

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: NV Houtrecyclage Vandendriessche
Postadres: Westrozebekestraat 87 ,BE-8840 Westrozebeke
Tel: +32 51210425
Fax: +32 51210340
E-mail: info@houtrecyclage.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Recyclagepark Lauwe

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: NV Houtrecyclage Vandendriessche
Postadres: Westrozebekestraat 87 ,BE-8840 Westrozebeke
Tel: +32 51210425
Fax: +32 51210340
E-mail: info@houtrecyclage.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: Recyclagepark Menen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: NV Houtrecyclage Vandendriessche
Postadres: Westrozebekestraat 87 ,BE-8840 Westrozebeke
Tel: +32 51210425
Fax: +32 51210340
E-mail: info@houtrecyclage.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 6: Recyclagepark Wervik

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: NV Houtrecyclage Vandendriessche
Postadres: Westrozebekestraat 87 ,BE-8840 Westrozebeke
Tel: +32 51210425
Fax: +32 51210340
E-mail: info@houtrecyclage.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 2349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29