Provincie Limburg

Onderhoud netwerk- en security componenten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Limburg
Postadres: Universiteitslaan 1,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Nadja Nijs
Tel: +32 11237955
Fax: +32 11238111
E-mail: nadja.nijs@limburg.be
Internetadres(sen): www.limburg.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud netwerk- en security componenten 
Referentienummer: 2019N060337
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Onderhoud Netwerk, DNS & DHCP Services 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincie Limburg - varia
II.2.4. Beschrijving
De uitvoering van deze opdracht heeft voor beide percelen betrekking op 1. Het vervangen van het huidige onderhoudscontract door een nieuw onderhoudscontract; 2. Een controle op de beheerde materialen; 3. Het opstellen van een migratieplan om de overdracht succesvol te maken; 4. Het voorzien van alle trainingen naar beheerders en gebruikers toe inzake de beheersomgeving; 5. Het installeren van een centrale visuele beheersomgeving met alarmering; 6. Het onderhoud en SLA in een managed services model met verplichte interventietijden en beschikbaarheidspercentages. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Onderhoud Security  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Provinciehuis - hoofdgebouw, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT
II.2.4. Beschrijving
De uitvoering van deze opdracht heeft voor beide percelen betrekking op 1. Het vervangen van het huidige onderhoudscontract door een nieuw onderhoudscontract; 2. Een controle op de beheerde materialen; 3. Het opstellen van een migratieplan om de overdracht succesvol te maken; 4. Het voorzien van alle trainingen naar beheerders en gebruikers toe inzake de beheersomgeving; 5. Het installeren van een centrale visuele beheersomgeving met alarmering; 6. Het onderhoud en SLA in een managed services model met verplichte interventietijden en beschikbaarheidspercentages. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden en de facultatieve uitsluitingsgronden.Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de Provincie dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een aanvraag tot deelneming indienen, alsook op entiteiten waar de inschrijver een beroep op doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie.De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. Zie punt I.5.3 UEA voor meer informatie over het UEA.Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA.De inschrijver dient tevens volgende documenten toe te voegen:- de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de aanvraag tot deelneming;- de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;- de buitenlandse inschrijver: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale schulden en een certificaat inzake niet-faling.Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoende voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.De inschrijver legt overeenkomstig art. 73 van de Wet Overheidsopdrachten een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een eigen verklaring die de Provincie als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is (zie punt I.5.1) en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria (zie punt I.6).Richtlijnen bij het invullen van het UEA :- Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal.- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?' In dit geval wordt u een algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria gevraagd.- Geef aan of u voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.- Zodra het volledige formulier ingevuld is,.(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een passende bankverklaring dient opgesteld te worden overeenkomstig het bijgevoegde model (bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011).2. Het bewijs van een verzekering3. Verslag van de bedrijfsrevisor over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken verslagen beschikbaar zijn. 4. Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de financiële draagkracht van de kandidaten te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen.5. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.6. Het bewijs van een verzekering
Eventuele minimumeisen:
1.
*Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
2. De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht.
Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.
Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid.
3. Noodzakelijk (informatief)
5. DOCUMENT OMZET
6. De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht.
Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.
Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De inschrijver toont zijn technische en beroepsbekwaamheid aan:1) Referenties (bijlage 7)De inschrijver moet in een periode van 3 jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, minimaal 3 van elkaar te onderscheiden en van gelijkaardige omvang referenties opgeven die op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd zijn. De lijst moeten de voornaamste installaties bevatten voor installatie en beheer van switchen. De referenties moeten onder service zijn of onder service geweest zijn tot maximaal 3 jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht.De referenties moeten daarenboven ook aan onderstaande vereisten voldoen: Waarvan minimum 2 referenties betreffende Netwerk Services dienen te voldoen aan volgende eisen:o Er dient een opstelling aanwezig te zijn met: core switchen, local switchen 'enkel' of 'in stack' opgebouwd.o Het materiaal dat beheerd is dient van de identieke fabrikant (JUNIPER) te zijn als de switchen die door de provincie in gebruik zijn (zie inventaris bijlage 3);o Er dienen verbindingen te zijn die uitgerust zijn op basis van fiberverbindingen. Waarvan minimum 1 referentie betreffende DNS & DHCP services dient te voldoen aan volgende eisen:o Er dient een opstelling aanwezig te zijn die redundant werd opgebouwd.o Het materiaal dat beheerd is dient van de identieke fabrikant (INFOBLOX) te zijn als de switchen die door de provincie Limburg in gebruik zijn (zie inventaris bijlage 3)De provincie Limburg kan bij wijze van steekproef de referenties telefonisch controleren op hun correctheid. Bij vaststelling van een niet-correcte referentie zal deze geweigerd worden.2) Gekwalificeerd personeel en vereiste ervaring De inschrijver vult in (bijlage 8):(a) een lijst met de personeelsleden en bijhorende expertise (studie- en of beroepskwalificaties). De personen die in contact staan met de provincie Limburg dienen de Nederlandse taal machtig te zijn. In de lijst van personeelsleden dienen minimum 1 projectleider en minimum 4 technische profielen met een opleidingscertificaat aangeduid te worden. Minimum 2 technische profielen daarvan beschikken over een certificaat van de fabrikant JUNIPER. Minimum 2 technische profielen daarvan beschikken over een certificaat van de fabrikant INFOBLOX. (b) De inschrijver voegt onderstaande info toe: a. Naam en voornaam van de voorgestelde persoon;b. Lijst met gevolgde beroepsopleidingen algemeen fabrikant-onafhankelijk (hiervoor zijn geen toegevoegde attesten nodig).c. Lijst met gevolgde opleidingen door de voorgestelde persoon van de fabrikant. Idealiter beschikt de inschrijver over meerdere medewerkers met meerdere certificaten.d. De vermelde certificaten of attesten van gevolgde opleidingen opgesomd in punt c dienen verplicht toegevoegd te worden. 3) FabrikantsovereenkomstDe inschrijver moet in het bezit zijn van een overeenkomst met de fabrikant(en) inzake het uit te voeren onderhoud. Deze overeenkomst geeft een garantie dat hij de door de fabrikant geleverde producten mag voorstellen. Deze overeenkomst mag bestaan uit een 'partnership' document waarop zowel de inschrijver als de fabrikant een handtekening hebben geplaatst als bewijs van de lopende overeenkomst. Het document moet van een recente datum zijn (< 2 jaar) en toegevoegd aan het dossier.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver toont zijn technische en beroepsbekwaamheid aan:
1) Referenties (bijlage 7)
De inschrijver moet in een periode van 3 jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, minimaal 3 van elkaar te onderscheiden en van gelijkaardige omvang referenties opgeven die op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd zijn. De lijst moeten de voornaamste installaties bevatten voor installatie en beheer van switchen. De referenties moeten onder service zijn of onder service geweest zijn tot maximaal 3 jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht.
De referenties moeten daarenboven ook aan onderstaande vereisten voldoen:
 Waarvan minimum 2 referenties betreffende Netwerk Services dienen te voldoen aan volgende eisen:
o Er dient een opstelling aanwezig te zijn met: core switchen, local switchen 'enkel' of 'in stack' opgebouwd.
o Het materiaal dat beheerd is dient van de identieke fabrikant (JUNIPER) te zijn als de switchen die door de provincie in gebruik zijn (zie inventaris bijlage 3);
o Er dienen verbindingen te zijn die uitgerust zijn op basis van fiberverbindingen.
 Waarvan minimum 1 referentie betreffende DNS & DHCP services dient te voldoen aan volgende eisen:
o Er dient een opstelling aanwezig te zijn die redundant werd opgebouwd.
o Het materiaal dat beheerd is dient van de identieke fabrikant (INFOBLOX) te zijn als de switchen die door de provincie Limburg in gebruik zijn (zie inventaris bijlage 3)
De provincie Limburg kan bij wijze van steekproef de referenties telefonisch controleren op hun correctheid. Bij vaststelling van een niet-correcte referentie zal deze geweigerd worden.
2) Gekwalificeerd personeel en vereiste ervaring
De inschrijver vult in (bijlage 8):
(a) een lijst met de personeelsleden en bijhorende expertise (studie- en of beroepskwalificaties). De personen die in contact staan met de provincie Limburg dienen de Nederlandse taal machtig te zijn. In de lijst van personeelsleden dienen minimum 1 projectleider en minimum 4 technische profielen met een opleidingscertificaat aangeduid te worden. Minimum 2 technische profielen daarvan beschikken over een certificaat van de fabrikant JUNIPER. Minimum 2 technische profielen daarvan beschikken over een certificaat van de fabrikant INFOBLOX.
(b) De inschrijver voegt onderstaande info toe:
a. Naam en voornaam van de voorgestelde persoon;
b. Lijst met gevolgde beroepsopleidingen algemeen fabrikant-onafhankelijk (hiervoor zijn geen toegevoegde attesten nodig).
c. Lijst met gevolgde opleidingen door de voorgestelde persoon van de fabrikant. Idealiter beschikt de inschrijver over meerdere medewerkers met meerdere certificaten.
d. De vermelde certificaten of attesten van gevolgde opleidingen opgesomd in punt c dienen verplicht toegevoegd te worden.

3) Fabrikantsovereenkomst
De inschrijver moet in het bezit zijn van een overeenkomst met de fabrikant(en) inzake het uit te voeren onderhoud. Deze overeenkomst geeft een garantie dat hij de door de fabrikant geleverde producten mag voorstellen. Deze overeenkomst mag bestaan uit een 'partnership' document waarop zowel de inschrijver als de fabrikant een handtekening hebben geplaatst als bewijs van de lopende overeenkomst. Het document moet van een recente datum zijn (< 2 jaar) en toegevoegd aan het dossier.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-06 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-04-05
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-06
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Directie Facilitair Beheer ICT, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
In het kader van deze publicatie verwijs ik naar een eerdere publicatie - bestek 2019N054741: onderhoud netwerk- en security componenten welk om redenen is stopgezet. Informatiesessie: 2019-12-18 om 10.00Provinciehuis - hoofdgebouw, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELTDe offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29