Artec+ Architectenbureel

Uitbreiding en verbouwing WZC ST Jozef Moerzeke (Zorgnetwerk Trento) TRENTO Oprichten van een nieuwbouwvleugel .


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ARTEC+ Architectenbureel
Postadres: Steenweg 57a,BE-9473 DENDERLEEUW
Contactpersoon: MONIQUE VERMEIREN
Tel: +32 53832225
Fax: +32 53832939
E-mail: monique.vermeiren@artecplus.be
Internetadres(sen): http://www.artecplus.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360428


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbreiding en verbouwing WZC ST Jozef Moerzeke (Zorgnetwerk Trento) TRENTO Oprichten van een nieuwbouwvleugel . 
Referentienummer: ARTEC+-WZC ST JOZEF Moerzeke HAMME-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215212
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
1. De studie van de stabiliteit en van de technische uitrustingen op basis van de gegevens van de
aanbestedingsdocumenten en de door de inschrijver gekozen oplossing
2. Het vervolledigen van het bijzonder bestek op basis van de plannen en de reeds vastgelegde bestekbepalingen gevoegd bij de aanbesteding en invullen van de samenvattende opmeting.
3. De uitvoering van de werken als resultaatsverbintenis voor een gebouw dat exploiteerbaar is volgens de vigerende regelgeving, weliswaar beperkt tot een instapklaar gebouw zonder meubelen, losse uitrusting en gebruiksmaterialen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Moerzeke HAMME
II.2.4. Beschrijving
1. De studie van de stabiliteit en van de technische uitrustingen op basis van de gegevens van de aanbestedingsdocumenten en de door de inschrijver gekozen oplossing 2. Het vervolledigen van het bijzonder bestek op basis van de plannen en de reeds vastgelegde bestekbepalingen gevoegd bij de aanbesteding en invullen van de samenvattende opmeting. 3. De uitvoering van de werken als resultaatsverbintenis voor een gebouw dat exploiteerbaar is volgens de vigerende regelgeving, weliswaar beperkt tot een instapklaar gebouw zonder meubelen, losse uitrusting en gebruiksmaterialen. 
II.2.7. Looptijd
350 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingstukken


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-16 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
FOD JUSTITIE, BE-1000 BRUSSEL

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
GEEN
BRUSSEL, BE-1000 BRUSSEL

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
GEEN
GEEN, BE-1000 BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29