Proclim

Raamovereenkomst: Brandblusmiddelen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: PROCLIM
Postadres: Universiteitslaan 1,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Nadja Nijs
Tel: +32 11237955
E-mail: nadja.nijs@limburg.be
Internetadres(sen): www.limburg.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst: Brandblusmiddelen 
Referentienummer: 2019N055185
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50413200
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor periodiek nazicht, onderhoud, herstelling, hervulling en levering van brandblusmiddelen (brandblustoestellen, en -haspels) en noodverlichting voor de diensten en de instellingen van de provincie Limburg en voor lokale Limburgse openbare besturen voor de duur van 5 jaar.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1: Periodiek nazicht, onderhoud, herstelling of keuring, en levering van brandblusmiddelen
Plaats van dienstverlening: provincie Limburg
Perceel 2: Hervullingen brandblustoestellen (Genk - Campus PLOT)
Plaats van dienstverlening: PLOT - oefenterrein voor brandweer - Horizonlaan 42 - 3600 Genk
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Periodiek nazicht, onderhoud, herstelling of keuring, en levering van brandblusmiddelen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincie Limburg - varia
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Hervullingen brandblustoestellen (enkel opengesteld voor Campus PLOT - Genk) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincie Limburg - varia
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste drie (3) beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit begonnen is, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Minimale omzet: 100 000 euro per jaar voor de laatste drie (3) beschikbare boekjaren.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Veiligheidsattest2. Lijst van referenties gedurende de laatste 3 jaar. 3. Verklaring op erewoord betreffende tewerkstelling opgeleid en gekwalificeerd persoon.4. Gedateerde en ondertekende verklaring waarin er bevestigd wordt te beschikken over de vereiste kennis en het geschikte materieel om de technische keuring van brandblusmiddelen uit te voeren.

Eventuele minimumeisen:
1. VCA certificaat
2. Minimaal:
- 3 verschillende referenties met betrekking tot gelijkaardig uitgevoerde opdrachten
- bedrag: minstens 50 000 euro
- datum van uitvoering
- naam van de publiek- of privaatrechtelijke instantie + contactgegevens
3. Document verklaring op erewoord betreffende tewerkstelling opgeleid en gekwalificeerd persoon.
4. - Gedateerde en ondertekende verklaring van kennis en beschikken van geschikte materieel om:
* de technische keuring van brandblusmiddelen van onder andere de merken BGS, Sicli, Somati, . zoals voorgeschreven te kunnen uitvoeren zonder dat de goede werking van deze toestellen hierdoor gehypothekeerd worden.
* de meest voorkomende defecten aan de brandblusmiddelen van onder andere de merken BGS, Sicli, Somati, . met originele wisselstukken of materialen van het betreffende fabricaat te kunnen herstellen, zonder dat de goede werking van deze toestellen hierdoor gehypothekeerd worden.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-14 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-14
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29